انفورماتيك تصويربرداري

انفورماتيك تصويربرداري يك زير شاخ هي مستقل از علم راديولوژي می باشد كه آموزش هاي فلوشيپ
جداگانه ي خود و برنامه ي تحصيلي مستقلي براي رزيدنت ها وفلوها دارد.

انفورماتيك تصويربرداري

امروزه بکارگیری علم انفورماتیک در شاخه های مختلفی از علم، صنعت و بهداشت و سلامت به منظور بهبود پروسه ها و بهینه سازی سامان ههای آن در حال رشد و گسترش است.

موضوع علم انفورماتیک پزشکی و یکیا ز شاخ ههای آن یعنی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی، همانا بکارگیری قابلی تهای علم انفورماتیک و فناوری اطلاعات در مطالعه و پیاده سازی انتقال اطلاعات پزشکی و همچنین پردازش این اطلاعات به منظور استخراج داد ههای جدید و تولید دانش است. انفورمات كي مطالعه ي چگونگي انتقال اطلاعات از فردي به فرد ديگر و مكاني به مكان ديگر و چگونگي پردازش اين اطلاعات است. انفورمات كي تصويربرداري ۱ كه پيشتر به آن (راديولوژي در انفورماتیكي گفته مي شد) گاهي به معني مطالعه ي چگونگي انتقال تصاوير از مكاني به مكان ديگر تعبير مي شود اما در واقع انفورماتیکي تصويربرداري، گستر هي وسيع تري را در بر مي گيرد. به نظر مي رسد بخش عمده ي كار كي راديولوژيست برقراري ارتباط است.

بطور مثال، تماس كي همكار براي دريافت تاريخچه بيمار، تماس با تكنولوژيست براي اعمال كي پروتكل و بررسي كي تصوير، بازبيني تصاوير با تكنسين، آموزش ديگران، تهيه كي گزارش، توجيه كردن كي آزمايش براي شركت ثالث پرداخت كننده (مانند بيمه) است.

تمامي اين رويدادها در زير قلمروي انفورمات كي تصويربرداري قرار دارد و تمامي اين موارد، دركنار تفسير تصاوير، م يتواند به كمك ابزارهاي مناسب داراي بازدهي بالاتر، موثرتر، و معتبرتر شود. تفسير كي تصوير هست هي اصلي ارز شگذاري كار كي راديولوژيست فرض م يشود اما اين تنها كي عنصر در پروس هي كار كي راديولوژيست است.

امروزه انفورماتیكي تصويربرداري كي زير شاخه ي مستقل از علم راديولوژي شده است كه آموزشهاي فلوشيپ جداگانه ي خود و برنامه ي تحصيلي مستقلي براي رزيدنتها وفلوها دارد.

انجمني كه انفورمات كي تصويربرداري را پشتيباني می كند، انجمن انفورمات كي تصويربرداري در پزشكي ۲ است (كه پيشتر نامش انجمن كاربرد كامپيوتر در راديولوژي بود.) این انجمن داراي بيش از ۲۲۰۰ عضو و كي نشست سالانه با بيش از ۳۰۰۰ SIIM تصويربرداري پزشكي يا شركت كننده است. برنامه هاي فلوشيپ گسترده اي بوجود آمده است كه همه ي آنها تریكبي از آموزشهايي در رابطه با انفورمات كي ارائه می دهند. در بسياري از انستيتوهاي دانشگاهي،راديولوژيست هاي فعالي در انفورمات كي وجود دارند كه در حال مطالعه در اين زمينه هستند.

اما تنها اين افراد نيستند كه به فهم اصول انفورمات كي تصويربرداري نيازمندند. تمامي راديولوژيست هاي فعال، چه در دانشگاه ها و چه مراكز خصوصي، تحت تاثير اصول انفورمات كي قرار دارند. از آنجا كه تكنولوژ يهايي چون پكس ۳ و سيستم هاي تشخيص گويش ۴ درحال همه گير شدن هستند، راديولوژيست ها بايست آمادگي ارزيابي نرم افزارهاي ارايه شده توسط شركتهاي مختلف را داشته و از بين شركت هاي ارائه كننده، شايسته ترين محصول را شناسايي كنند. اگر انجم نهاي راديولوژي (بطور مثال در امر كيا ۵)، انفورمات كي را در دستورعمل آزمايشات تدوين شده دخالت دهد، اين تا يكدي بر اهميت انفورمات كي تصويربرداري در ميان دانشجويان خواهد بود. اگر چه راديولوژيست ها بيشترين بهره را از انفورماتیكي تصويربرداري می برند اما تمامي پرسنل در دپارتمان راديولوژي بايستي با انفورمات كي آشنايي داشته باشند.

كي مثال، مدير شبكه و پكس شغلش (در كنار ديگر وظايف) اين است كه اطمينان حاصل كند كه تصاوير به درستي از سيستم تصويربرداري به راديولوژيست ارسال م يشود. تكنولوژيست راديولوژي نيز نيازمند درك ابزارهاي ارتباطي و زير ساختارهايي است كه آ نها را قادر می سازد تا وظايف خود را موثر و مفيدتر انجام داده و خطاهاي خود را با يكفيت تصوير تصحيح كنند.

پرستاران نياز به ابزارهايي دارند كه بتواند برايشان تاريخچه كامل بيمار را در دسترس قرار داده و به آ نها اجازه دهد تا بطور موثري نتايج را مستند كنند. مسئولين پذيرش و امور مالي بر فوايد هماهنگي در زمين هي دليل درخواست آزمايش پزشك درخواست كننده و راديولوژيست تفسير كننده نتايج به خوبي واقفند.

انفورمات كي تصويربرداري پزشكي زمين هاي در حال رشد است كه دو علم را در بر دارد: تصويربرداري پزشكي و انفورمات كي پزشكي. با توسعه و تطبيق يافتن هست هي اصلي علم انفورمات كي در راستاي بهبود كاربردهاي تصويربرداري، سطح سلامت بيماران ارتقا يافته و دادi ها و دانش جديدي را م يتوان از تصاوير پزشكي استخراج نمود.

دو انقلاب باعث تغ ييراتي در علم پزشكي شد: تصويربرداري و انفورمات كي پزشكي. در كوتاه زمان، تصويربرداري پزشكي تبديل به كي ابزار گرانبها در سامان ههاي پيشرفته سلامت گرديد و دليل آن اين بود كه اين ابزار قابليت و توانايي مطالعه شرايط جسماني و بيماري را در اندامي كه زنده است بوجود آورد.

با پيشرفت مداليت ههاي مختلف، آگاه يهاي زيادي در رابطه با شرايط پزشكي و توصيف ساختارها و عملكرد اندا مها به دست آمد. در مورد تاثيري كه انفورمات كي تصويربرداري گذاشت نيز بايست گفت، مطالعات انفورمات كي پزشكي، با پيشرفت و انطباق يافتن با تكنولوژ يهاي مهندسي، علوم كامپيوتر و ديگر رشته ها امكان توليد و مديريت داد ههاي پزشكي و توليد دانش جديد را يافت.

انفورمات كي پزشكي را مي توان كي تغيير نگرش و عملكرد دانست كه بوسيله ي آن ميتوان به حجم زيادي از داده هاي پزشكي سروكار داشت و بطور موثري از آ نها استفاده كرد. انفورمات كي تصويربرداري پزشكي، مقول هاي است كه در نقطه تلاقي انفورمات كي پزشكي و تصويربرداري پزشكي متولد شده است و اين با ايجاد پلي بين دو موضوع، امكان درك عمي قتري از تصاوير بيمار و اطلاعات افزوده شده در آن را فراهم كرده و در نتيجه سطح سلامت را ارتقا خواهد بخشيد.

پژوه شهاي انفورمات كي تصويربرداري، در محدود هي وسيعي از موضوعات جريان دارد. از سطوح عميق )مانند استاندارد سازي تصاوير، پردازش سيگنال و تصوير و ايجاد بستر براي تجميع داد ههاي ۶ بيمار و انتقال آ نها( گرفته تا سطوح بالاتر)مانند نرم افزارهاي كمك تشخيصي ۷، نمايش و تر يكب ۸ تصاوير( و در نهايت استخراج دانش هاي جديد از تصاوير. تصاوير به تنهايي ارزشي ندارند و نميتوان آ نها را مستقل از تاريخچه و مشخصات بيمار شناسايی كرده و مورد بررسي قرار داد.

پزشكي كه در كامپيوتر ايستگاه كاري به پرونده الكترون كيي سلامت ۹ بيمار دسترسي دارد، تشخيص را م يتواند به كمك داد ههايي فراتر از تصوير انجام دهد. پرونده الكترون كيي سلامت حاوي تمامي اطلاعات شخصي، تاريخچ هي درماني، تصاوير فعلي و قبلي و ديگران اطلاعات مورد نياز در پزشكي است. بطور مثال كي پرونده الكترون كيي سلامت مي تواند شامل مواردي به شرح زير باشد: تصاويرپزشكي، داده هاي الكتروكارديوگرافي، نتايج آزمايشگاه، تصاوير پاتولوژي، پروند هي بيمارستان و ترخيص، تاريخچ هي بيمار و ديگر اطلاعات پزشكي بيمار. پرونده الكترون كيي سلامت با در اختيار قرار دادن اطلاعات جامعي از بيمار به پزشكي، باعث افزايش چشمگير در پايش سلامت ۱۰ بيمار می گردد و با در اختيار داشتن تاريخچه كامل بيمار، احتمال بوجود آمدن تداخل در عملكرد چند پزشكمختلف كاهش مييابد.

اين مهم با برقراري انشعا بهاي مختلف انفورمات كيي در درون دپارتمان راديولوژي و همچنين برقراري كي ارتباط استاندارد بين مراكز درماني- تشخيصي م يتواند رخ دهد. و تمامي اي نها از موضوعات انفورمات كي تصويربرداري پزشكي است كه هر لحظه بر گستردگي و عمق آن و خدماتي كه در راستاي ارتقاي سلامت ارائه می دهد افزوده مي شود.