سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری مطرح کرد: احتمال افزایش تعرفه های بیهوشی و رادیولوژی

سخنگوی وزارت بهداشتسخنگوی وزارت بهداشت در خصوص احتمال افزایش تعرفه صنف های بیهوشی و رادیولوژی گفت: شورای عالی بیمه باید در این زمینه تصمیم گیری کند.

ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی با حضور خبرنگاران درباره ادعای استفاده از منابع وزارت بهداشت در جاهای دیگر همانند طرح تحول سلامت گفت: چنین اتفاقی نیفتاده و وزارت بهداشت همانند همه دستگاههای دولتی طی سال اجازه جابه جایی منابع داریم. این موارد ممکن است در برخی موارد اتفاق افتاده باشد، اما با توجه به این که وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت زیر نگاه موشکافانه دستگا ههای نظارتی بودند، تاکنون تخلفی در این زمینه گزارش نشده است.

حریرچی درباره تعرفه های پزشکی نیز بیان کرد: در این زمینه ملاحظات قانونی وجود دارد. مجلس هم در قانون برنامه پنجم و هم ششم ملزم به خرید راهبردی خدمات سلامت و پرداخت مبتنی بر عملکرد کرده است. این ادبیات در سیاس تگذاری بهداشت و درمان از نظام فی فور سرویس که مبتنی بر تعرفه است، فاصله دارد.

وی همچنین در خصوص احتمال افزایش تعرفه صن فهای بیهوشی و رادیولوژی گفت: شورای عالی بیمه باید در این زمینه تصمیم گیری کند.

ابتلای مردان به سرطان سینه قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگار تندرست نیوز در زمینه ابتلای مردان به سرطان سینه گفت: سرطان سینه یا سرطان پستان شای عترین سرطان زنان است.

حدود یک سوم سرطانهای بانوان را این نوع از سرطان تشکیل می دهد. حریرچی ادامه داد: سرطان پستان مردان، غیرشایع است. در مردان این اتفاق یک درصد شیوع خانم ها و در واقع کمتر از یک درصد است. مجموع شیوع قابل توجه آن در خانم ها و شیوع کم آن در مردان، نشان می دهد در برخی سالها سرطان پستان و در برخی سالها سرطان معده در کشور شایع ترین نوع سرطان است. سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: راه اصلی مقابله با سرطان پستان، غربالگری است.

ریسک فاکتورهایی که برای سرطان پستان وجود دارد، ریسک فاکتورهای ضعیف تا متوسط است و معمولا این ریسک فاکتورها قابل تغییر نیست. وی با بیان این که مردم به سادگی رفتارهای خود را برای پیشگیری از ابتلا به سرطان تغییر نمی دهند، اظهار کرد: اگر خانم ها به صورت دور های معاینه و غربالگری شوند، عوارض سرطان پستان کمتر می شود. حتی در کشورهای دیگر گفته می شود که باید غربالگری فرص تطلبانه در این زمینه انجام شود.

پیگیری پرونده الکترونیک سلامت حریرچی در ادامه این نشست خبری درباره پرونده الکترونیک سلامت بیان کرد: این موضوع یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت و به شدت در حال پیگیری است. وی افزود: سطح اول شناسایی افراد و ثبت عوامل خطر است. سطح دیگر ثبت مراقب تهایی است که از افراد می شود. سطح بالاتر ایجاد نظام ارجاع در این بستر است. هر کدام از این سطوح پیش زمینه هایی دارند که مهمترین آنها ثبت فرآیند به صورت مکتوب است.