فراخوان مقاله

فراخوان مقاله های در زمینه تصویربرداری(رادیولوژی)، انجمن رادیولوژی، مرکز اطلاعات تصویربرداری ایرانبا توجه به شروع تعاملات بيشتر جامعه راديولوژي با معاونت درمان وزارت بهداشت از كليه همكاران خواهشمنديم اگر در مورد موضوعات زير نوشته، مقاله و يا ايده اي دارند در اسرع وقت به انجمن راديولوژي ارسال كنند.
◄ موضوع مديريت تداخلات بين رشته اي و خود ارجاعي
◄كاهش هزينه هاي درمان از طريق خدمات تصويربرداري
◄كاهش هزينه خدمات تصويربرداري
◄جلوگيري از اخذ تعرفه سونوگرافي توسط متخصصان غير راديولوژيست
◄رفع نيازهاي مناطق محروم به راديولوژيست
◄استاندارد سازي ريپورت هاي تصويربرداري
◄پيشنهادهاي مربوط به نحوه بازبيني كاهش تعرفه هاي اخير سونوگرافي
همكاران پيشنهاداتشان را به شماره تلگرام: ۹۸۹۳۹۸۰۳۹۲۳۵ + و يا فاكس دفتر انجمن راديولوژي: ۴۴۴۱۱۲۲۴ ارسال كنند.